Embajada en Vietnam

A. Thẩm quyền

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

 

Xanh dương: Ngày lễ của Argentina

Đỏ: Ngày lễ của Việt Nam