Embassy in Vietnam

A. Thẩm quyền

C. Cán bộ

D. Liên Hệ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

F. Nghỉ lễ

 

Xanh dương: Ngày lễ của Argentina

Đỏ: Ngày lễ của Việt Nam