Embassy in Vietnam

Đã xem

Updated date: 16/04/2021

Th tc “Đã xem” s được đóng du và có ch ký ca Lãnh s trên giy t nhm xác nhn h sơ này đã được trình cho viên chc Lãnh s.

Th tc này không xác nhn tính xác thc hay ni dung ca h sơ.

L phí:

  • H sơ thương mi (bao gm chng nhn xut x, hóa đơn thương mi, danh sách giá bán v.v): USD 200.
  • Các h sơ công hay tư khác: USD 100

Hướng dn:

H sơ phi đáp ng các yêu cu sau:

  • Được viết bng tiếng Tây Ban Nha hoc tiếng Anh hoc kèm theo bn dch sang mt trong nhng ngôn ng trên,
  • Không được trái vi quy đnh.

Đi vi th tc np h sơ, thanh toán l phí và đến ly h sơ, làm theo quy đnh hướng dn cho th tc hp pháp hóa.

 

Hợp pháp hoá

Sao y bản chính

Visas

Xác thực chữ ký

Đã xem