Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

2. Funcionarios

Updated date: 02/05/2024

Francisco José Franco Martínez | Đại biện lâm thời - Trưởng bộ phận Kinh tế, Thương mại và Đầu tư

Benjamin Bruno Orellano | Trưởng bộ phận Chính trị và Hợp tác

Laura Daniela Monzón | Trưởng bộ phận Lãnh sự và Văn hóa

Juan Pablo Ocampo | Tùy viên Hành chính và Báo chí