Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

2. Cán bộ

Luis Pablo María Beltramino |Đại sứ

Luis Agustín Costas | Trưởng bộ phận Kinh tế, Thương mại và Đầu tư

Benjamin Bruno Orellano | Trưởng bộ phận Chính trị và Hợp tác

Laura Daniela Monzón | Trưởng bộ phận Lãnh sự, Báo chí và Văn hóa

Juan Pablo Ocampo | Tùy viên Hành chính