Embajada en Vietnam

A. Thẩm quyền

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

C. Cán bộ

Juan Valle Raleigh | Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Belén García Alcat | Đại biện lâm thời - Trưởng bộ phận Thương mại

Juan Pablo Volken | Trưởng bộ phận Lãnh sự - Trưởng bộ phận Văn hóa

Oscar Arturo Madina | Trưởng bộ phận Hành chính