Embassy in Vietnam

A. Thẩm quyền

C. Cán bộ

D. Liên Hệ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

C. Cán bộ

Juan Valle Raleigh | Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Luis Agustín Costas | Trưởng Bộ phận Kinh tế, Thương mại và Đầu tư

Ana Julia Gutiérrez Tellería | Trưởng Bộ phận Chính trị và Hợp tác song phương

Francisco Martín Lobo | Trưởng Bộ phận Lãnh sự, Bộ phận Truyền thông và Bộ phận Văn hóa

Carmen Rivero | Bộ phận Kinh tế, Thương mại và Đầu tư