Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

5. Liên Hệ

Updated date: 13/01/2021

E-mail

Đại sứ quán: eviet@mrecic.gov.ar

Công tác lãnh sự: consulareviet@mrecic.gov.ar

Công tác thương mại: comercialeviet@mrecic.gov.ar

Điện thoại

+ 84 24 3831 5262 (từ Việt Nam 24 3831 5262)

+ 84 24 3831 5263 (từ Việt Nam 24 3831 5263)

Điện thoại khẩn cấp 24 h

+ 84 81 824 9100 (từ Việt Nam 081 824 9100) - Chỉ dành cho công dân Achentina trong trường hợp khẩn.