Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

Updated date: 15/04/2021

Thẩm quyền của Đại sứ quán Argentina tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam.