Embassy in Vietnam

Sao y bản chính

Updated date: 16/04/2021

Được cp theo yêu cu, vi mc đích chng minh bn sao này là bn sao y t bn chính và đã được trình ti B phn Lãnh s ca Đi s quán.

L phí: USD 20 /1 trang.

Người xin cp sao y cn trình các giy t sau:

1) Giy t bn gc ca bn copy cn sao y bn chính.

2) Chng minh nhân dân hoc h chiếu ca người xin cp sao y.

 

Hợp pháp hoá

Sao y bản chính

Visas

Xác thực chữ ký

Đã xem