Embassy in Vietnam

Xác thực chữ ký

Updated date: 16/04/2021

Vic chng thc ch ký là vic viên chc lãnh s xác nhn danh tính ca người ký trên giy t, và người ký phi ký giy t đó trước s chng kiến ca viên chc lãnh s.

L phí: USD 40

Hướng dn:

Người xin chng thc phi trc tiếp đến Đi s quán và mang theo các giy t sau:

1) Giy t bn gc s được ký.

2) Chng minh nhân dân hoc h chiếu ca người ký

 

Hợp pháp hoá

Sao y bản chính

Visas

Xác thực chữ ký

Đã xem